May Severe Weather Updates For Recovery Information

January Severe Weather Updates For Recovery Information

Emergency Info for Idalia Emergency Info for Idalia

Tropical Storm Nicole For Recovery Information

Hurricane Ian For Recovery Information

Public Notices Read Here

DR-4680-FL (Hurricane Nicole) Disaster-Wide Initial Public Notice

12/28/2022

DR-4680-FL (Hurricane Nicole) Disaster-Wide Initial Public Notice

AVI PIBLIK

Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA) Depatman Sekirite Enteryè Ameriken an bay piblik la avi sou entansyon li genyen pou l bay Eta Florid, gouvènman tribi lokal ak Endyen yo, ak òganizasyon prive san bi likratif anba deklarasyon gwo katastwòf FEMA-4680-. DR-FL. Avi sa a aplike pou pwogram Asistans Endividyèl (IA) ak Asistans Piblik (PA) ki aplike anba otorite Lwa 42 U.S.C. §§ 5121-5207 (Lwa Stafford) Robert T. Stafford sou Asistans Ijans ak soulajman nan Katastwòf. Avi piblik sa a konsène aktivite ki kapab afekte pwopriyete istorik, aktivite ki sitiye nan oswa afekte zòn marekaj ak plèn inondasyon 100 ane a, ak aktivite ki ka enplike aksyon enpòtan nan plèn inondasyon 500 ane a. Aktivite sa yo ka afekte pwopriyete istorik la, plèn inondasyon oswa marekaj la, oswa yo ka lakòz vilnerabilite kontinyèl pou domaj inondasyon yo.

  1. Avi Piblik – Deklarasyon Gwo Katastwòf FEMA-4680-DR-FL ak Apèsi sou Asistans ki Otorize

Prezidan an te deklare yon gwo katastwòf  pou Eta Florid nan dat 13 desanm 2022, kòm rezilta siklòn Nicole, dapre otorite l anba Lwa Stafford. Deklarasyon sa a te otorize FEMA pou bay, atravè Pwogram Asistans Piblik li a, ranbousman oswa dirèk asistans Federal bay moun k ap fè aplikasyon pou travay ijans (Kategori A ak B), epi fè reparasyon oswa ranplasman òganizasyon leta, lokal, tribi ak sèten òganizasyon prive ki pa pou pwofi. Enstalasyon ki andomaje akòz katastwòf yo anba Asistans Piblik Kategori C, D, E, F, ak G ki gen ladan Asistans Federal Dirèk pou Brevard, Duval, Flagler, Indian River, Martin, Nassau, Palm Beach, St. Johns, St. Lucie, ak Konte Volusia. nan Eta Florid la.

Seksyon 403, 406, ak 407 nan Lwa Stafford otorize Pwogram Asistans Piblik la. Aksyon sa yo ka gen ladan sit etablisman lokal pou fè tès mobil yo, enstalasyon medikal tanporè, zòn rasanbleman tanporè yo, ak abri tanporè pou popilasyon ki a risk yo. Sa a pral sèlman avi piblik konsènan aksyon sa yo.

Pwogram Sibvansyon pou Diminisyon Danje (HMGP) ap disponib nan tout eta a. Yo ka fè lòt deziyasyon nan yon lòt dat si Eta a mande sa epi si sa jistifye pa rezilta plis evalyasyon sou domaj yo.

Deklarasyon sa a te otorize tou FEMA pou bay Asistans Endividyèl nan fòm asistans finansyè ak èd finansman sèvis dirèk bay moun ak fanmi yo dapre Seksyon 408 nan Lwa Stafford pou Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns, ak Konte Volusia County. Yo pa prevwa aksyon sa yo ap gen yon enpak sou yon plèn inondasyon oswa yon marekaj. Sa a pral sèlman avi piblik konsènan aksyon sa yo.

  1. Avi Piblik Asistans Finansye pou Aktivite ki Afekte Pwopriyete Istorik oswa ki Sitiye nan oswa ki Afekte Zòn Marekaj oswa Plèn Inondasyon

Kèk nan aktivite ke FEMA bay asistans finansyè anba Pwogram Asistans Endividyèl, Asistans Piblik, ak Pwogram Sibvansyon pou Diminisyon Danje yo ka afekte pwopriyete istorik yo, yo ka lokalize oswa afekte zòn marekaj yo oswa plèn inondasyon 100 ane yo, epi yo ka enplike aksyon enpòtan nan zòn lan. 500-ane plèn inondasyon. Dapre tout egzijans Lwa sou Règleman Nasyonal pou Anviwònman an (NEPA), tout aksyon federal yo dwe revize epi evalye pou altènativ ki posib. FEMA dwe konfòme tou ak Dekrè Egzekitif 11988, Jesyon Plan Inondasyon; Dekrè Egzekitif 11990, Pwoteksyon Wetlands; Lwa Nasyonal sou Konsèvasyon Istorik 1966, Pub. L. No 89-655 (1966) (kodifye jan li amande nan 16 U.S.C. § 470 et seq.) (NHPA); ak règleman aplikasyon yo nan 44 C.F.R. pt. 9 ak 36 C.F.R. pt. 800. Dekrè egzekitif yo, NHPA, ak règleman yo mande pou FEMA bay avi piblik pou sèten aktivite kòm yon pati nan apwobasyon akòde asistans finansye pou pwojè espesifik yo.

  1. Aksyon Federal nan oswa ki afekte plèn inondasyon ak Marekaj

FEMA detèmine pou sèten kalite enstalasyon pa gen nòmalman altènatif pou restorasyon nan plèn inondasyon oswa marekaj la. Sa yo se etablisman ki satisfè tout kritè sa yo: 1) Estimasyon FEMA sou pri reparasyon yo se mwens pase 50% pri pou ranplase tout etablisman an epi li mwens pase $100,000; 2) etablisman an pa sitiye nan yon kanal inondasyon; 3) etablisman an pa te sibi gwo domaj estriktirèl nan yon katastwòf oswa ijans inondasyon anvan Prezidan Prezidan te deklare; epi 4) etablisman an pa twò enpòtan (pa egzanp, etablisman an se pa yon lopital, yon izin k ap pwodui, yon sant operasyon ijans, oswa yon etablisman ki gen materyèl danjere). FEMA gen entansyon pou bay asistans pou restorasyon enstalasyon sa yo nan kondisyon anvan katastwòf la, sof kèk mezi pou bese efè inondasyon nan lavni oswa lòt danje yo ka enkli nan travay la. Pa egzanp, restorasyon yon pon oswa yon kanivo ka gen ladan yon pi gwo ouvèti wout navigab pou diminye risk pou ewozyon nan lavni.

 

Pou aktivite woutin yo, sa a pral sèlman avi piblik yo bay. Lòt aktivite yo ak sa ki enplike enstalasyon ki pa satisfè kat kritè yo oblije sibi yon revizyon pi detaye, tankou etid lòt kote yo. Avi piblik ki vin annapre konsènan pwojè sa yo pral pibliye, si sa nesesè, pandan plis enfòmasyon espesifik ap vin disponib.

Nan anpil ka, yon aplikan ka te kòmanse restorasyon etablisman anvan patisipasyon federal. Menmsi etablisman an dwe sibi yon revizyon detaye ak analiz lòt kote, FEMA pral finanse restorasyon ki elijib nan lokal orijinal la si etablisman an depandan fonksyonèlman de kote plèn inondasyon li (pa egzanp, pon ak enstalasyon kontwòl inondasyon), oswa pwojè a fasilite yon espas ouvè itilizasyon, oswa etablisman an se yon pati entegral nan yon rezo ki pi gwo ki pa pratik oswa ki pa ekonomik pou deplase, tankou yon wout. Nan ka sa yo, FEMA dwe egzamine tou konsekans posib lè yo pa retabli etablisman an, minimize enpak sou plèn inondasyon oswa marekaj, epi pou detèmine alafwa yon bezwen piblik prensipal pou etablisman an depase egzijans Dekrè Egzekitif la pou evite plèn inondasyon oswa marekaj la, ak sit yo chwazi a se sèl altènatif ki posib. Ofisyèl eta ak lokal yo pral konfime bay FEMA ke aksyon yo pwopoze yo konfòme yo ak tout egzijans federal, eta ak lokal ki aplikab pou jesyon plèn inondasyon ak pwoteksyon marekaj.

Dekrè Egzekitif 14030, sou Risk Finansye ki Gen rapò ak Klima (20 Me 2021), te retabli Dekrè Egzekitif 13690, Etabli yon Estanda Federal Jesyon sou Risk Inondasyon ak yon Pwosesis pou Plis Solisite ak Konsidere Kontwòl Patisipan yo (30 Janvye 2015), ki te etabli Inondasyon Federal la. Estanda Jesyon Risk (FFRMS). Kidonk, FEMA pral idantifye estanda konsepsyon aplikab pou kalite pwojè ki enkòpore FFRMS-Freeboard Value Approach (FVA) pou Aksyon espesifik ki pa enpòtan dapre Règleman FEMA FP-206-21-0003. Règleman aplikasyon pasyèl FFRMS aplike pou pwojè PA nan plèn inondasyon chans chak ane 1% (100 ane) (ak plèn inondasyon chans chak ane 1% (100 ane) ak 0.2% (500 ane) anyèl plèn inondasyon chans pou Aksyon Enpòtan) ki enplike nouvo konstriksyon estrikti, estrikti ki gen yon detèminasyon sou domaj enpòtan, oswa estrikti ki bezwen amelyorasyon sibstansyèl.  Règleman an aplike kèlkeswa kòz domaj la. Règleman an aplikasyon pasyèl HMGP FFRMS aplike a Aksyon ki pa enpòtan ki enplike elevasyon estrikti, enpèmeyab ak rekonstriksyon mitigasyon nan 1% (100-ane) anyèl chans plèn inondasyon. Pou tout pwogram ak kalite pwojè FEMA, si yon gouvènman eta, lokal, tribi oswa teritoryal gen pwòp estanda ki pi wo, FEMA egzije pou itilize estanda ki pi wo a. Règleman pwogram FEMA yo fè referans tou ak lòt kòd konsansis ak estanda, tankou ASCE-24-14, ki enkòpore egzijans elevasyon adisyonèl pi lwen pase elevasyon baz inondasyon an.

  1. Aksyon Federal Ki Afekte Pwopriyete Istorik yo

Seksyon 106 NHPA egzije FEMA pou l konsidere efè aktivite li yo (ki rele antreprann) sou nenpòt pwopriyete istorik epi pou l bay Konsèy Konsiltatif pou Konsèvasyon Istorik (ACHP) yon opòtinite pou fè kòmantè sou pwojè sa yo anvan yo depanse nenpòt lajan federal. Yon aktivite Pwogram Asistans Endividyèl, Asistans Piblik, oswa Pwogram Sibvansyon pou Diminisyon Danje se yon "angajman" pou objektif NHPA a, epi yon pwopriyete istorik se nenpòt pwopriyete ki enkli nan, oswa ki kalifye pou enkli nan Rejis Nasyonal Kote Istorik yo
( NRHP). Pou pwopriyete istorik ki pa pral afekte yon fason negatif pa travay FEMA a, sa a pral sèlman avi piblik la. FEMA ka bay lòt avi piblik si yon pwopozisyon FEMA pwopoze ta afekte yon pwopriyete istorik.

III. Plis Enfòmasyon oswa Kòmantè

Lwa 1973 sou Reyabilitasyon an pwoteje dwa sivil moun ki andikape yo. Li entèdi diskriminasyon sou baz andikap pa gouvènman federal la, kontraktè federal yo, ak pa moun k ap resevwa asistans finansye federal. Nenpòt moun k ap resevwa oswa lòt moun ki resevwa lajan federal oblije rann pwogram yo aksesib pou moun ki gen andikap. Pwoteksyon li yo aplike nan tout pwogram ak biznis ki resevwa nenpòt lajan federal. Sa a aplike a tout eleman aksesibilite fizik/achitekti, pwogram ak kominikasyon nan tout sèvis ak aktivite FEMA fè oswa finanse pa. FEMA gen entansyon konfòme l ak Lwa Reyabilitasyon an nan tout pwogram federal ki fèt ak asistans nan aliyman ak prensip enklizyon tout kominote a ak aksè inivèsèl.

Dekrè Egzekitif 13985, Avanse Ekite Rasyal ak Sipò pou Kominote ki pa Desèvi Atravè Gouvènman Federal la (20 janvye 2021), ak Dekrè Egzekitif 14008, Abòde kriz klimatik lakay ak aletranje (27 janvye 2021), plis adrese bezwen pou reyalize anviwònman an. jistis ak ekite atravè gouvènman federal la. Nouvo Dekrè Egzekitif sa yo te siyen plis pase 20 ane apre Dekrè Egzekitif 12898, Aksyon Federal pou Adrese Jistis Anviwònman nan Popilasyon Minorite yo ak Popilasyon ki pa Revni yo (16 fevriye 1994), endike direktiv administrasyon an bay ajans federal yo pou renouvle enèji yo, efò, resous ak atansyon sou jistis anviwònman an. FEMA ap travay ak aplikan yo ak sou-aplikan yo pou idantifye kominote ki gen enkyetid jistis anviwonmantal yo epi bay yon mwayen pou gwoup lokal yo ak òganizasyon ki pa pou pwofi yo ki gen yon misyon jistis anviwonmantal pou yo idantifye tèt yo pou Pwogram FEMA yo ka kòmanse travay avèk yo sou pwojè espesifik nan kòmansman pwosesis aplikasyon an.

FEMA gen entansyon tou pou bay Eta Florid finansman HMGP pou dimine dega nan pwochen katastwòf yo. Pwojè sa yo ka gen ladan konstriksyon nouvo enstalasyon, modifikasyon enstalasyon ki egziste deja, ki pa andomaje, demenajman enstalasyon ki soti nan plèn inondasyon, demolisyon estrikti, oswa lòt kalite pwojè pou diminye domaj nan pwochen katastwòf yo. Pandan y ap devlope pwopozisyon pwojè yo, yo pral pibliye avi piblik ki vin annapre yo, si sa nesesè, pandan plis enfòmasyon espesifik vin disponib.

Sa a kapab sèlman yon avi piblik konsènan aksyon ki dekri pi wo a pou ki FEMA ka bay asistans finansyè anba Pwogram Asistans Endividyèl, Asistans Piblik, oswa Pwogram Diminisyon Danje yo. Moun ki enterese yo ka jwenn enfòmasyon sou aksyon sa yo oswa yon pwojè espesifik lè yo ekri bay Federal Emergency Management Agency Region 4, 3005 Chamblee Tucker Road, Atlanta, Georgia 30341-4112, oswa pa imèl nan FEMA-R4EHP-FLORIDA@fema.dhs.gov. Tanpri mete nan sijè imèl la, "DR 4680-FL EHAD". Yo ta dwe voye kòmantè alekri nan adrès ki anwo a nan 30 jou apre dat avi sa a.

 

Updated: Wednesday, December 28, 2022
Back to Top